Balans in 2018

 
Activa (in euro) 36.215.006,69
Vaste activa 188.441,41
     Oprichtingskosten
 
     Immateriële vaste activa 31.021,8
     Materiële vaste activa 47.252,00
     Financiële vaste activa 110.167,61
Vlottende activa 36.026.565,28
     Vorderingen op meer dan 1 jaar 18.730.674,18
     Voorraden en bestellingen in uitvoering  
     Vorderingen op ten hoogste één jaar 12.459.251,13
     Geldbeleggingen  
     Liquide middelen 4.819.721,01
     Overlopende rekeningen 16.918,96
Passiva (in euro) 36.215.006,69
Eigen vermogen
1.122.682,64
     Fondsen van de vereniging of stichting  
     Herwaarderingsmeerwaarden  
     Bestemde fondsen 1.121.519,44
     Overgedragen positief resultaat 1.163,2
     Overgedragen negatief resultaat  
     Kapitaalsubsidies  
Voorzieningen 601.751,00
     Voorzieningen voor risico's en kosten 601.751,00
Schulden 34.490.573,05
     Schulden op meer dan één jaar  
     Schulden op ten hoogste één jaar
3.348.010,42
     Overlopende rekeningen 31.142.562,63