De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Trias. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Trias is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.