Drietalige vertaler en communicatiemedewerker m/v/x - Trilingual Translation and Communication Officer m/f/x

(English version below) 

Trias is op zoek naar een drietalige vertaler en communicatiemedewerker m/v/x

(0.8 VTE, onbepaalde duur contract)

 

Trias is op zoek naar een vakkundige en gemotiveerde nieuwe collega. Als vertaler werk je met Engels, Nederlands, Frans en Spaans. Jouw moedertaal is één van deze talen en je hebt een zeer goede kennis van de andere talen. Je draagt vooral bij tot de beschikbaarheid van belangrijke informatie- en communicatie-instrumenten in de belangrijkste werktalen van onze medewerkers, om zo de efficiëntie van onze interne en extern communicatie en informatiebeheer te verhogen. Hiervoor werk je ook samen met en coördineer je een pool van gemotiveerde vrijwillige vertalers. Je speelt verder een rol in het versterken van de kwaliteit van de interne communicatie in Trias.

Je maakt deel uit van de Dienst Programmes and Partnerships (P&P), die onder meer verantwoordelijk is voor de externe communicatieprocessen.  Je werkt in het Communicatie team dat bestaat uit een Teamlead communicatie en twee communicatiemedewerkers. De andere teams binnen (P&P) zijn ConBel (werking met onze Vlaamse partners), PIP (internationale en nationale fondsenwerving en partnerschappen) en PKM (beheer van de Trias programma’s wereldwijd en kennisbeheer). Als vertaler en communicatiemedewerker ondersteun je zowel P&P als QRD (Quality & Resources Department) op het Brussels Office, en onze andere regionale kantoren.

Belangrijkste verantwoordelijkheden en taken

Jij bent verantwoordelijk voor:

 • De vertaling van interne en externe communicatiedocumenten, van het Engels naar het Frans en het Spaans (en omgekeerd). Engels is de belangrijkste werktaal van Trias, dus de meeste originele documenten zijn in het Engels. Deze documenten kunnen bestaan uit beleidsdocumenten, informatiebrieven, instructies of richtlijnen, beleid, handleidingen, website-artikelen, etc.
 • Kwaliteitscontrole van deze documenten op correct Engels. Kwaliteitscontrole van documenten in het Frans of Spaans is ook inbegrepen.
 • Coördinatie van een poel van vrijwillige vertalers en de ontwikkeling van procedures en best practices wat betreft vertaling en tolken.
 • Bijdrage aan de ontwikkeling van interne en externe communicatiemiddelen en -instrumenten en stimulering van de interne informatie-uitwisseling, ter ondersteuning van beide diensten op Brussels Office en de andere regionale kantoren.
 • Bijdrage aan de externe communicatie van Trias, met een focus op niet-nederlandstalige doelgroepen. Dit houdt o.a. in: content management van de Engelstalige website, redactie van nieuws-items, ondersteuning bij de creatie van communicatiemateriaal (zoals factsheets en brochures), etc.
 • De verdere ontwikkeling van een Trias verklarende woordenlijst die de belangrijkste concepten en het specifieke jargon van de ontwikkelingssector en van Trias in het Engels, Frans en Spaans bevat.      
 • Occasionele tolkopdrachten tijdens bezoeken van vertegenwoordigers van teams en partners wereldwijd kunnen deel uitmaken van de job.

 

Profiel:

We zijn op zoek naar een teamspeler die past in een participatieve organisatiecultuur, een goede planner een flexibel persoon met betrekking tot planning en taken. De juiste persoon heeft de volgende vaardigheden:

 • Afgestudeerd in vertalen/tolken - talenstudie (minimaal Bachelor)
 • Uitstekende kennis van het Engels, Frans en Spaans. Vlotte kennis van het Nederlands is belangrijk. Kennis van het Portugees is een pluspunt.
 • Affiniteit met de internationale ontwikkelingssector en zijn jargon
 • Uitstekende vertaalvaardigheden
 • Sterke vaardigheden in schriftelijke communicatie, ook redactioneel. Ervaring met interne communicatie is een pluspunt.
 • Bekend met Outlook en Microsoft Office programma's en vertaaltools. Kennis van SharePoint en Content Management systemen (Drupal, Wordpress, etc.) zijn een pluspunt.

 

We zijn op zoek naar de volgende competenties:

 • Betrokkenheid
 • Act as we
 • Respect
 • Inclusie
 • Ondernemersgeest
 • Aanpassingsvermogen
 • Schriftelijke communicatie
 • Creativiteit
 • Klantgerichtheid
 • Planning & organisatie
 • Kwaliteitsoriëntatie

 

Wij bieden :

 • Een interessante functie in een dynamische, internationale context
 • Een competitief loonpakket, de uiteindelijke indeling gebeurt op basis van het aantal Jaren Relevante Ervaring.
 • Een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder een hospitalisatieverzekering, reiskostenvergoeding thuiswerk en pensioenregeling).
 • 0.8 contract
 • Flexibele werktijden en flexibele aanwezigheid op kantoor.
 • Kantoorlocatie in de hoofdzetel in Brussel, zeer dicht bij de Metro Kunst-Wet, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

 

Selectieprocedure:

De eerste selectiegesprekken met potentiële kandidaten vinden plaats tussen 5 en 9 oktober. Een praktische schriftelijke test of competentietest zal deel uitmaken van de procedure. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar jobs@trias.ngo

 

Hoe te solliciteren

Uw schriftelijke sollicitatie, met motivatiebrief en CV en de contactgegevens van ten minste 2 referenties, wordt verwacht per e-mail: jobs@trias.ngo De uiterste termijn voor het indienen van sollicitaties is 23 oktober 2020.

 

Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend bij onze aanwerving, ongeacht gender identiteit, geaardheid afkomst, leeftijd, sociale achtergrond of beperking.

 

---

Trias is looking for a trilingual Translation and Communication Officer m/f/x

(0.8 VTE,  indefinite contract)

 

Trias is looking for a skilled and motivated new colleague. As a translator, you work in English, French, Spanish and Dutch. Your mother tongue is one of these languages, and you have very strong skills in the other mentioned languages. You will mainly contribute to the availability of important information and communication instruments in the main working languages of our staff, in order to increase the efficiency of our internal and external communication and information management. For this purpose you also work with and coordinate a pool of motivated volunteer translators. You further play a role in strengthening the quality of internal communication in Trias.

 

You are part of the Programmes and Partnerships Department (P&P), which is responsible for- amongst others - the external communication processes.  You work in the Communication team that is composed of a Teamlead communication and two communication officers. The other teams in the P&P department are ConBel (working with our Belgian partners), PIP (international and national fundraising and partnerships) and PKM (management of the global Trias programmes and knowledge). As a translator and communication officer you work in support of both the P&P Deparment and the QRD (Quality & Resources Department) at the Brussels Office, as well as for the other Regional offices.

 

Main responsibilities and tasks

You will be responsible for:

 

 • The translation of internal or external communication documents, from English to French and Spanish (and the other way around). English is the main working language of Trias, so many of the original documents are made in English. These documents may include policy documents, information letters, instructions or guidelines, policies, manuals, website articles, etc.
 • Quality check of these documents for correct English. Quality check of documents in French or Spanish is also included.
 • Coordination of the Trias volunteer translators and the development of Trias translation and interpretation procedures and best practices.     
 • Contribution to the development of internal communication tools and instruments and stimulation of internal information exchange, in support of both the QRD and P&P department, and the other regional offices.
 • Contribution to the external communication of Trias, focusing on non-Dutch-speaking audiences. This may include: content management of our English website, writing of news articles, supporting the creation of communication materials (such as factsheets and brochures), etc.
 • The further development of a Trias glossary which contains the key concepts and the specific jargon of the development sector and of Trias in English, French, Spanish.
 • Occasional interpretation assignments during visits of representatives from teams and partners from the South can be part of the job.

 

 

Profile:

We are looking for a team player who fits in a participative organisation culture, is a good planner and a flexible person with regard to planning and tasks. The right person has following skills:

 

 • Degree in translation / interpretation – language studies (minimally Bachelor)
 • Excellent knowledge of English, French and Spanish. Fluency in Dutch is important. Knowledge of Portuguese is an asset.
 • Affinity with the international development sector and its jargon
 • Excellent translation skills
 • Strong skills in written communication, including editorial work. Experience in internal communication is an asset.
 • Familiar with Outlook and Microsoft Office Programs and translation tools. Knowledge of SharePoint and Content Management Systems (Drupal, Wordpress, etc.) is a plus.

 

We are looking for following competencies:

 • Commitment
 • Act as We
 • Respect
 • Inclusivity
 • Entrepreneurial spirit
 • Adaptability
 • Written communication
 • Creativity
 • Customer orientation
 • Planning & organisation
 • Quality orientation

 

We offer:

 • An interesting function in a dynamic, international context
 • A market-competitive salary, final classification is done based on the number of Years Relevant Experience.
 • A comprehensive package of secondary benefits (including hospitalization insurance, home-work travel allowance and pension scheme)
 • 0.8 contract
 • Flexible working hours and flexible office attendance
 • Office location in the Head Office in Brussels very close to Metro Arts-Loi, easily accessible with public transport.

 

Selection procedure:

The first selection interviews with potential candidates will take place between the 5th and 9th of October. A practical written test or competency test will be part of the procedure. For more information, you can contact us by sending a mail to jobs@trias.ngo

 

How to apply

Your written application, with motivation letter and CV and the contact details of at least 2 references, is expected by email: jobs@trias.ngo. Deadline for applying is 23rd of October 2020.

 

 

Qualities of people are important, regardless of their gender identity, sexual preference, ethnicity, age, social background or disability.