Kosten in 2018

Kosten Bedrag (in euro)
     Totale kosten 11.431.541,07
Bedrijfskosten 11.238.035,87
     Handelsgroederen, grond- en hulpstoffen  
          Aankopen 198,86
          Voorraad  
     Diensten en diverse goederen 2.245.528,68
     Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 4.129.888,37
     Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 182.982,84
     Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen : toevoegingen 15.717,39
     Voorzieningen voor risico’s en kosten: toevoegingen 389.888,00
     Andere bedrijfskosten 4.363.831,73
     Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten  
Financiële kosten 97.006,35
     Kosten van schulden 2,25
     Waardevermindering op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen : toevoegingen  
     Andere financiële kosten 97.004,1
Uitzonderlijke kosten 6.498,85
     Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa  
     Waardeverminderingen op financiële vaste activa  
     Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen   
     Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa  
     Andere uitzonderlijke kosten
6.498,85
     Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten