Privacyverklaring

Trias hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij hier zorgvuldig mee omgaan. Hierbij houden wij ons aan de Europese privacywetgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR) – met ingang van 25 mei 2018.

Als Trias zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Trias, Kunstlaan 7-8, 1210 Brussel of stuur een mailtje naar: info@trias.ngo

Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Trias verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen (waaronder boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) en contractuele verplichtingen (waaronder vrijwilligers- of reiscontract);
 • In verband met de gerechtvaardigde belangen van Trias , waarbij Trias erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.
 • Relatiebeheer:
  • Het beheer van persoonsgegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van vrijwilligers/schenkers/deelnemers of voor het detecteren van behoeften van vrijwilligers/schenkers/ deelnemers.
  • Het vergroten van ons bestand van schenkers, vrijwilligers, en deelnemers aan onze activiteiten;
 • Het verwerken van een informatie- en/of registratie-aanvraag;
 • Het versturen van digitale nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het versturen van werfbrieven;
 • Het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie in het kader van onze activiteiten;
 • Het optimaliseren van de werking en de inhoud van onze website.

Uw gegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden 

Trias verzamelt geen informatie voor andere doeleinden dan deze hierboven beschreven, tenzij je hiervoor je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Wij kunnen enkele of meerdere van de volgende (persoons-)gegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en/of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens (aanspreking, naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, en eventueel rijksregisternummer)
 • Financiële gegevens
 • Communicatievoorkeuren
 • Lidmaatschap van één van onze partnerorganisaties (Ferm, KLJ, Boerenbond, Landelijke Gilden, UNIZO, Markant en Neos) 
 • Lidmaatschap van een politieke partij als u hiermee in de openbaarheid treedt of hier uw uitdrukkelijke toestemming voor gaf
 • Gegevens in het kader van een deelname aan of valuatie van onze activiteiten
 • Cookies: raadpleeg www.trias.ngo/nl/cookievoorkeuren voor meer uitleg over ons cookiebeheer 

Wij verzamelen deze (persoons-)gegevens wanneer je je aanmeldt via onze website, onze (online) informatie-, registratie- en/of wedstrijdformulieren invult, of indien je telefonisch contact met ons opneemt. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Uitwisselen van (persoons-)gegevens 

1.Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Trias 

Trias kan je (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de organisatie en ziet er op toe dat binnen de diverse teams de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Trias 

Trias geeft je (persoons-)gegevens nooit door aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de IT-infrastructuur;
 • Het verzorgen en verspreiden van digitale nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het versturen van werfbrieven per post;
 • Het organiseren van activiteiten;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen naar de overheid (bijvoorbeeld fiscaal attesten, rapportage over werking van Trias)
 • Het nakomen van contractuele verplichtingen (bijvoorbeeld verzekering nav vrijwilligers- of reiscontract)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

3. Geen commercieel gebruik

Trias zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Bewaartermijn

Trias bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Zo zullen de persoonsgegevens van een donateur, die na 7 jaar Trias niet meer steunt, verwijderd worden.

Beveiliging van de gegevens

Bovendien hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Alle personen die namens Trias ngo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we gebruiken wel ‘encrypted’ verbindingen (SSL) wanneer we toegang zoeken tot onze gegevens
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tegen het gebruik van uw gegevens kunt u bezwaar aantekenen. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. In deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. 

Nieuwsbrief

Bij het inschrijven op de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres op een veilige manier doorgestuurd naar Mailchimp, het online platform dat we gebruiken voor de verzending van massamailings. U kunt u altijd uitschrijven door een mail te sturen naar info@trias.ngo of door onderaan de nieuwsbrief op ‘Uitschrijven’ te klikken.

Aanvragen via een formulier

Voor een vlotte verwerking van de informatie- en registratieaanvragen wordt de ingestuurde informatie ook online bewaard. U kunt deze gegevens altijd bekijken door een mail te sturen naar info@trias.ngo.

Informatie

Indien u niet langer informatie van Trias wil ontvangen, kan u een mail sturen naar info@trias.ngo of een briefje sturen naar Trias, Kunstlaan 7-8, 1210 Brussel.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Trias kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 14 juni 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.